featured image of Ansökan

Ansökan

Stiftelsen meddelar om tidpunkten för ansökan om verksamhets- och projektbidrag. Beviljandet och utdelning av bidrag koncentreras till hösten och våren.

Så här gör du din ansökan:

Sökande, som ansökt om bidrag under höstens (vårens ) ansökningsomgång, kan inte söka bidrag under vårens  (höstens)  ansökningsomgång. Av särskilda skäl är sökandet dock möjligt.

Endast en ansökan per sökande och/eller för ett och samma ändamål.

Bristfällig eller otydligt ifylld ansökan kan förkastas.

Understöd ges i huvudsak som projektbidrag. Bidrag kan beviljas åt föreningar, organisationer o.dyl. samt till enskilda personer. Enskilda personer kan dock beviljas bidrag högst vartannat år.

Bidrag beviljas inte för genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom dagvårds- och skolinstitutioner (till exempel klassresor och lägerskolor), studier (som direkt studiestöd). Bidrag beviljas inte heller för utlandsresor eller personlig hobbyverksamhet.

Bidragsmottagaren förbinder sig att på anmodan avge rapport om användningen av erhållet bidrag samt på anmodan även avge ekonomisk redovisning.

Bidragsmottagare som underlåter att lämna rapport förbinder sig till returnering av det beviljade bidraget.

Beslut om beviljat eller icke-beviljat bidrag delges per e-post.

Bidragsansökan bör fyllas i och skickas till stiftelsen elektroniskt via sökandeportalen https://karispojo.rimbert.fi/.

Bidragsansökningar i pappersform tas ej till behandling.